Biệt thự 193 Cao Xuân Dục, Q8, TP. HCM

Biệt thự 193 Cao Xuân Dục, Q8, TP. HCM


Biệt thự 193 Cao Xuân Dục, Q8, TP. HCM 

Chi tiết 
Loại màn Màn vải. màn voan
Tổng số cửa 32
Tổng giá trị HĐ 650.000.000
Tổng thời gian 1 tháng