Công trình rèm cho Villa A3, Saigon Pearl, Quận Bình Thạnh

Công trình rèm cho Villa A3, Saigon Pearl, Quận Bình Thạnh


Công trình rèm cho Villa A3, Saigon Pearl, Quận Bình Thạnh 

Chi tiết 
Loại màn Màn vải. màn voan
Tổng số cửa 30
Tổng giá trị HĐ 450.000.000
Tổng thời gian 1 tháng